A cégünk adatai:

Név: MNS VÉDELEM KFT.

székhely, 2724 Újlengyel Petőfi út 19
telephely, 1108 Budapest, Újhegyi út 14
telefon, 0612847200
Szlaszám OTP 11710002-20211099
e-mail cím, info@monsignore.hu
adószám, 23884467-2-13
cégjegyzékszám, CG13-09-158900

Webáruház:

NAIH-60217/2012

NAIH-60215/2012

NAIH-59991/2012
NAIH-59659/2012
NAIH-59993/2012
NAIH-59992/2012

(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.monsignore.hu, www.betoresjelzorendszer.hu, www.orszemprogram.hu,www.kamera-szereles.hu,
www.fegyveresőr.hu, www.fegyveresor.hu, www.adatkezelő.hu, www.őrszem.hu, www.adatkezeles.hu

domain nevek alatt elérhető weboldalakat az MNS Védelem Kft. (1108 Budapest Újhegyi út 14.) üzemelteti. A jelen nyilatkozat (Nyilatkozat) a MNS Védelem Kft. által a Weboldal üzemeltetésével összefüggésben kezelt személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos politikáját, gyakorlatát és kötelezettségvállalásait tartalmazza.
Jelen Nyilatkozat bármely módosítása abban az időpontban lép hatályba, amikor az online regisztráció megtalálható és elérhető a MNS Védelem Kft. weboldalán. Ezen online regisztrációs felületen kerülnek a Monsignore Security Kft adatbázisba olyan jelentkezők személyes adatai, akik jelentkeznek a MNS Védelem Kft. hírlevelére.
Az MNS Védelem Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Nyilatkozat vagy a hozzá kapcsolódó oldalak bármely tartalmát, különös tekintettel a vonatkozó jogszabályok változására, külön előzetes figyelmeztetés, és utólagos tájékoztatás nélkül megváltoztassa, illetve megszüntesse, figyelembe véve a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat.

1. Megfelelés a jogszabályoknak
1.1 Az MNS Védelem Kft.tiszteletben tartja és megóvja az Ön személyes adatait. Az Ön által megadott adatokat a mindenkori hatályos magyar adatvédelmi törvénynek, egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, nyilvánosságra nem hozzuk, és azokat csak saját, a MNS Védelem Kft. tevékenységével kapcsolatosan, mértékben és ideig használjuk fel.
1.2 Az MNS Védelem Kft. adatvédelmi elveinek kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

• 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv).
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. Törvény.
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény
1.3 Használt fogalmak és azok értelmezése
A jelen Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az Avtv. értelmező rendelkezéseiben (2. §) rögzített tartalmával.

Az Avtv. jelenleg hatályos vonatkozó fogalmai és értelmezései:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2. Általános adatkezelési elvek
2.1 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Monsignore Security Kft. Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
2.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy az érdeklődők számára hírlevelet küldjön, a weboldalon keresztül információt biztosítson, és egyéb, tanácsadást, szolgáltatásokat nyújtson.
2.3 Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek Weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával adnak meg.
2.4 Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, amely eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, úgy előzetes e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hogy hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő kezeléséhez.
2.5 Fenntartjuk jogunkat, hogy látogatóinktól, felhasználóinktól és ügyfeleinktől gyűjtött, valamint adatbázisunk összetételére vonatkozó statisztikai – azaz személyes adatnak nem minősülő – adatokat adatvédelmi politikánknak és az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozzuk, valamint harmadik személyek számára továbbítsuk.
2.6 Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.
2.7 Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.
2.8 Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (Adatbiztonság).
2.9 Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.
2.10 Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek (ideértve a regisztrált felhasználókat és a Weboldal látogatóit is) az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, az info@mnsvedelem.hu e-mail vagy a 1108 Budapest Újhegyi út 14. postai címen, illetve a 06-1/ 284-7200 -os telefonszámon az Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni.
2.11 Az Adatkezelő az e-mailen, postai úton vagy telefonon beérkezett adatkezelési visszavonást 5 munkanapon belül véghezviszi. Ennek értelmében minden visszavonásra kért adatot megsemmisíti.

3. Regisztráció
3.1 Adatbázisunkba való bekerülésének érdekében felhasználóinkat megkérjük, hogy regisztrálják magukat honlapunkon.
A regisztráció során a felhasználóinkat a személyes adataik (listát lásd alább) közlésére kérjük. A regisztráció során csak olyan személyes adatot kérünk Öntől, amely az adott szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A regisztráció során az alábbi adatokat kérjük:
§ E-mail címe (megkülönböztetés, az elfelejtett jelszó újbóli megküldése, valamint értesítések megküldése céljából);
§ Neve
§ Cégnév
§ Telefonszám, e-mail cím
3.4. Önnek bármikor módjában áll regisztrációkor megadott adatai megváltoztatását kérni, valamint minden adatának törlését kérni adatbázisunkból.
3.5. A regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint adatvédelmi politikánknak megfelelő kezelésére.
5. Jelentkezés hírlevél szolgáltatásra
Lehetősége van hírlevél szolgáltatásra jelentkezni. A jelentkezés lépései weblapunkról egyértelműen kiderülnek. Jelentkezését követően az MNS Védelem Kft. tájékoztatja Önt arról, hogy fogadta az Ön jelentkezését.
6. Levelezés
6. 1. Szolgáltatásaink során elektronikus levelezés útján lépünk kapcsolatba felhasználóinkkal.
6.2 Reklámnak minősülő leveleket kizárólag regisztrált illetve hírlevélre feliratkozott felhasználóink részére küldünk, világosan és egyértelműen azonosítható formában.
6.3 Az általunk küldött valamennyi (hír)levél tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol a reklámok és egyéb levelek küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.
7. Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek
7.1 Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a velünk az alábbi e-mail címen: info@monsignore.hu vagy a 06-1/ 284-7200-os telefonszámon. Itt Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
Kérelme estén részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait.
A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg.

7.2. Bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Tájékoztatjuk, hogy kötelesek vagyunk adatai törlésére az alábbi esetekben:
(I) ha az adatok kezelése jogellenes;
(II) ha Ön kéri;
(III) az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
(IV) az adatkezelés célja megszűnt;
(V) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
7. 3. Ön az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
Tiltakozását – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatjuk.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesítjük, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.4. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – választása szerint – megindítható a Lízingszövetség vagy az Ön (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is.

Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politikánk az MNS Védelem Kft. által üzemeltetett oldalakra és a papíralapú megrendeléseinkre érvényes.